دانشگاه فردوسی مشهد، وبگاه شخصی رضا سعیدی - سوابق تحصیلی
PDF چاپ ایمیل
  • کارشناسی
    زنجان , مهندسی , کامپیوتر - نرم افزار ,Graduation Year: 87

  • کارشناسی ارشد
    فردوسی مشهد , مهندسی , کامپیوتر - نرم افزار ,Graduation Year: 1391

  • Title of last certificate's thesis
  • دسته بندی متن با استفاده از روشهای Knn, Naive bayes و Rocchio و مقایسه آنها
بهنگام کردن در يكشنبه ، ۵ آذر ۱۳۹۱ ، ۱۵:۴۱