دانشگاه فردوسی مشهد، وبگاه شخصی رضا سعیدی - خانه
PDF چاپ ایمیل


رضا سعیدی
کارشناس ارشد رشته مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
دانشکده مهندسی
دانشگاه فردوسی مشهد

این روزها همه ادم ها درد دارند
درد پول، درد عش،, درد تنهائي ...
اينروزها چقدر يادمان مي رود زندگي کنيم

 
 
بهنگام کردن در شنبه ، ۱۷ آبان ۱۳۹۳ ، ۱۹:۱۳